Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viairmelin irmelin
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
1341 b860
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viairmelin irmelin
1378 96e0
6133 eeba
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
A Ci, którzy tańczyli zostali uznani za szaleńców przez tych, którzy nie słyszeli muzyki. 
— Friedrich Nietzsche
Reposted frommyszkaminnie myszkaminnie
1000 948e
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate vialight-pink-nancy light-pink-nancy
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
To nie jest tak, że dzisiaj chcesz, jutro masz.
— Eldo
8001 adcd 500
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl